See pood kasutab küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, et saaksime parandada teie kasutuskogemust meie kodulehel.

Teenuse kasutamise tingimused.

 1. Müüjaks on Bitboard OÜ Suur22, Jõgeva 48306, Reg. nr. 10766140
 2. Ostjaks ehk kliendiks võib olla iga vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne tellimuse teostamist kinnitab, et on käesolevate tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.
 3. Kui füüsilisest isikust ostja on alla 18-aastane, kinnitab ta e-poe vahendusel tellimuse esitamisega, et tema poolt müüjaga sõlmitava lepingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või, et ta täidab lepinguga võetud kohustused vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.
 4. Käesolevad ostutingimused on ostjaga e-poe vahendusel sõlmitava müügilepingu lahutamatuks osaks, reguleerides müüja ja ostja vahelist õigussuhet.
 5. E-poe ostutingimustega tutvumine on ostjale kohustuslik. Enne ostu sooritamist peab ostja lugema läbi käesolevad tingimused, juhul, kui tootele on lisatud originaalpildi, tutvunud nende ja tooteinfoga. Märgistades selle kohta vastava välja tellimuse vormistamisel, kinnitab ostja, et on eelpool loetletud infoga tutvunud ning kõigest aru saanud ning nõustunud kõigega.
 6. Kui ostjaks on juriidiline isik, siis eeldab müüja, et juriidilise isiku nimel tellimuse esitaja omab sellise tehingu tegemiseks kõiki õigusi ja volitusi. Kahtluse korral on müüjal õigus tellimuse täitmine peatada, see katkestada või kauba väljastamisest keelduda, kuni ostja tõendab, et omab kõnealuse juriidilise isiku esindamiseks vastavaid õigusi.
 7. Kõik e-poe hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis ostutehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu.
 8. Ostja kohustub kasutama e-poe teenust heas usus ning juhindudes müüja poolt kehtestatud ostutingimustest.
 9. Müüjal on õigus tellimuse täitmine peatada ning esitatud tellimus tühistada juhul, kui on alust arvata, et tellimuse esitas piiratud teovõimega isik ilma seadusliku esindaja eelneva nõusolekuta või isikul puudub tellimuse esitamiseks vajalik esindusõigus või on ilmnenud mõni muu fakt, mis annab alust arvata, et tellimust ei esitatud hea usu ja mõistlikkuse põhimõtteid arvesse võttes.
 10. Käesolevates ostutingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.
 11. Ostja on kohustatud esitama müüjale ostuprotsessis tellimuse täitmiseks nõutavad korrektsed ja õiged andmed ehk eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, e-mail, kaubatarne aadress, postiindeks ning juriidilisest isikust ostja puhul lisaks muudele loetletud andmetele ka ettevõtte nimi. Kaupleja ei vastuta ostja poolt ebaõigete andmete esitamise tagajärjel tekkinud probleemide või mistahes tagajärgede eest.
 12. Tasumisviisiks e-poes on: Pangalink, Krediit ja deebetkaardid, Pangaülekanne ettemaksuarve alusel, Järelmaks, PayPal makse. Kõikide tehingute valuutaks on EURO €.
 13. Pärast tellimuse esitamist e-poes tekib ostjal maksekohustus müüja poolt esitatud makseinfo alusel. Senikaua, kuni ostja ei ole tellitu eest tasunud, puudub müüjal kohustus asuda tellimust täitma.
 14. Kaup toimetatakse soovi korral ostjani kas pakiautomaati või kullerteenust kasutades 1-3 tööpäeva jooksul. Transport võib olla tasuline ja sõltub tellimuse summast, ning transpordi viisist.
 15. Ostjal on õigus taganeda ostu aluseks olevast müügilepingust 14 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamisest, esitades vastavasisuline avaldus e-mailile bitboard@bitboard.ee
 16. Ostja poolt müügilepingust taganemise korral kohustub müüja tagastama ostjale toote eest tasutud ostuhinna, kui ostja ei ole avaldanud teistsugust soovi. Müüja kannab raha tagastatud toote eest ostja arvelduskontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemissoovi kättesaamisest eeldusel, et ostja on tagastatava vigastamata toote müüjale tagastanud. 
 17. Kui ostja taganeb müügilepingust kasutades 14-päevast taganemisõigust, jäävad tarbija kanda toote tagastamisega seotud otsesed kulud (sh transpordi- ja postikulud).
 18. Ostja poolt tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki toote pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust ja nende pakendeid). Tagastatav toode ei tohi olla kasutatud(va juhtudel, kui on ostetud kasutatud toode). Toote kasutamiseks ei loeta toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumist viisil nagu oleks see lubatav tavapäraselt esinduses. Tagastatava toote originaalpakend ei tohi olla rikutud ning peab olema kaubandusliku välimusega.
 19. Kui ostja poolt tagastatav toode (ja/või selle pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud on müüjal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine ostjale tagastamisele kuuluvast summast. Juhul kui ostja ei ole nõus tasaarvestusega või ostjale esitatud hüvitise nõudes näidatud väärtuse vähenemisega on ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert.
 20. Tarbijale e-poe kaudu müüdavatele toodetele kehtib VÕS § 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba tarbijale  kättetoimetamise kuupäevast, mis on fikseeritud kauba saatedokumendil.
 21. Müüjal on muu hulgas õigus ostjaga sõlmitud müügilepingust taganeda olukorras, kus tehnilise vea tõttu on e-poes pakutava toote hind muutunud/muudetud võrreldes vastava toote tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja müüja ei ole toote juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt kaubale kehtestatud erihinnaga ning müüja ei ole toodet ostjale veel ära saatnud/üle andnud. Müüjal on õigus sellisest müügilepingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates vigase hinnaga sõlmitud müügilepingust teadasaamisest, esitades ostjale vastavasisulise avalduse.
 22. Ostjal on õigus kasutada toote potentsiaalse lepingutingimuste mittevastavuse korral kõiki seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid ning pöörduda kaebusega Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, kelle pädevuses on lahendada ostja ja müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine tarbijavaidluste komisjonis on pooltele tasuta. Juriidilistelt isikutelt kaupa tagasi ei osteta, kuid võimalusel leitakse mõlemale poolele sobiv lahendus.
 23. Müüja annab endast parima, et informatsioon, mis sisaldub www.bitboard.ee veebilehel oleks korrektne ja värske. Müüjal on õigus veebis olevat informatsiooni igal ajahetkel muuta ning samas ka informatsiooni kas osaliselt või täielikult veebilehelt eemaldada.
 24. Müüja jätab endale õiguse korrigeerida hindu vastavalt vajadusele sellest potentsiaalseid ostjaid eraldi ette teavitamata. Hindade muutumine ei oma tagasiulatuvat mõju juba tasutud, kuid mitte veel kättetoimetatud tellimustele.
 25. Müüjal on õigus mistahes ajal teha pakutavatesse e-poe teenustesse muudatusi. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta ja täiendada kasutajalepingu tingimusi.
 26. E-poes kajastatud info tegelikkusele mittevastavuse kahtluse tekkimise korral on soovitatav võtta enne tellimuse esitamist müüjaga ühendust ning paluda müüjalt selles osas selgitusi.
Toode lisatud lemmikutesse
Lisatud võrdluseks.